Palvelut
Referenssit
Henkilöt
Yhteystiedot

Luontoselvityksillä on suuri merkitys nykyisessä maankäytön suunnittelussa. Kaavoituksessa ja tiesuunnittelussa luontoarvot on otettava huomioon. Ympäristövaikutusten arviointia (YVA) edellyttäviltä hankkeilta vaaditaan riittävät luontoselvitykset. Luontoselvitys Kotkansiipi tekee:

  • kaavoitukseen,
  • erilaisiin rakennus- ja louhintahankkeisiin sekä
  • tiesuunnitteluun liittyviä yleisselvityksiä.

Jaalanlahti © Mika Honkalinna

EY:n luontodirektiivin IV (a)-liitteessä mainittujen eliölajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat luonnonsuojelulailla kiellettyjä. Tästä syystä pienikin rakennushanke saattaa edellyttää esimerkiksi liito-oravan elinalueen kartoittamista. Rantojen ja veneväylien ruoppaukset vaativat puolestaan IV (a)-liitteessä mainittujen sudenkorentolajien lisääntymispaikkojen selvittämistä. Luontoselvitys Kotkansiipi tekee:

  • liito-orava-,
  • linnusto-,
  • putkilokasvi- ja
  • sudenkorentoselvityksiä.

© BasicWeb